Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Extreme Sports Academy en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Extreme Sports Academy (hierna te noemen “de deelnemer”).
Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding

Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie in het sportcentrum.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Een lidmaatschap bij Extreme Sports Academy zal altijd op de 1e van de maand in gaan en is altijd voor de duur van 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens 1 maand.

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of een storno om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 40.00, zijn voor rekening van de deelnemer. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Extreme Sports Academy worden geweigerd. Extreme Sports Academy is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Extreme Sports Academy behoudt zich het recht tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

Betalingen van de contributie dienen vooraf te worden voldaan. In geval van minderjarigheden geldt ten aanzien van deze betaling voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger een hoofdelijke aansprakelijkheid.

Betalingen van de contributie en eventuele eenmalige kosten geschiedt per automatische incasso. De enige uitzondering op deze regel is het contant vooruit betalen van lidmaatschapsgelden voor ten minste drie maanden.

In geval van langdurige ziekte, of blessure  waardoor de sportactiviteit tenminste 1 maand wordt onderbroken, kan in overleg het abonnement worden onderbroken. De pauzetermijn dient te worden aangegeven bij aanvraag. De pauze is een tijdelijk onderbreking van het lidmaatschap en wordt in mindering gebracht op de initiële lidmaatschapsperiode. Een pauze gaat pas in op het moment dat deze is aangevraagd en kan niet met terugwerkende kracht in gang worden gezet.

Indien je gebruik wilt maken van de studentenkorting, dien je ieder jaar voor 01 november een document te overleggen waaruit blijkt dat je student bent. De studentenkorting geldt voor personen t/m 23 jaar.

Sport je met 3 of meer familieleden bij Extreme Sports Academy dan ontvangen alle familieleden 10% korting op het abonnement.

Artikel 4: Trainingstijden

Extreme Sports Academy behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door Extreme Sports Academy, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Extreme Sports Academy gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beeindiging van het lidmaatschap

De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per mail op te zeggen bij Extreme Sports Academy.
Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de 1e van iedere kalendermaand, met inachtneming van art. 3, lid 1.
De opzegtermijn bedraagt 1 hele kalendermaand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
Extreme Sports Academy behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsdirectie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Extreme Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Extreme Sports Academy, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
Extreme Sports Academy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
Tevens zal de deelnemer Extreme Sports Academy vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Extreme Sports Academy-vestiging en hiernaar te handelen.
De algemene voorwaarden en de huisregels van Extreme Sports Academy staan op de website van Extreme Sports Academy.

Artikel 8: Persoonsgegevens

Extreme Sports Academy verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Extreme Sports Academy kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Extreme Sports Academy door middel van een schriftelijke kennisgeving.
De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Extreme Sports Academy zijn opgenomen. Extreme Sports Academy en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Extreme Sports Academy aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Extreme Sports Academy , zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Extreme Sports Academy-vestiging is gevestigd.
Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Extreme Sports Academy te accepteren.